Nieuws

Notulen ALV 12 oktober 2017

Notulen ALV 12 oktober 2017

NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering SnowPros d.d. 12 oktober 2017 te Leusden

Afwezig met bericht:

Sylvia Nekeman,Guus van Bosveld Heinsius, Tjeerd Terpstra

Aanwezige leden:

Nicky Broos (voorzitter), Remco van den Berg (penningmeester), Philip de Koningh (secretaris), Jasper van Bosveld Heinsius, Bas van den Brink, Ruben Kubbinga, Rob Beukers, Frank Luiten, Ward Rosier, Paul Otto, Lex van Rijn, Herman Zenner, Steven Elshout, Kristy van Lieshout, Tijs Aalders, Nol van Os, Hans Hochsteger, Niels Stam.

Gastspreker Roel Boekel (NSkiV).

1.       Opening van de vergadering

          De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Roel Boekel (Opleidingen NSkiV) houdt een presentatie over het nieuwe beleid van de NSkiV met betrekking tot opleidingen. NSkiV heeft besloten om verbinding te houden en te maken met alle wintersportorganisaties in Nederland. Daartoe worden ook de vele skischolen en – banen gerekend. Basis is de Kwaliteitsstructuur Sport 2017 en het aangepaste NSL (Nederlands Ski Leerplan). De A- en B-opleidingen (nivo’s 3 en 4) blijven bestaan. In beginsel is het mogelijk voor skischolen (B-leraren) om zèlf ‘skibegeleiders’ (opleidingsnivo 2) op te leiden. Examinatie vindt dan door NSkiV opleiders plaats. Voor opleiding A-leraren worden dergelijke mogelijkheden onderzocht.

Initiatieven van bijvoorbeeld De Uithof (sneeuwweek A-opleiding in samenwerking met lokale Oostenrijkse skischool) worden ondersteund. Baan specifieke opleidingen (nivo 3) worden ontwikkeld.

Ward Rosier (Kubus, voormalig opleider en Interski deelnemer, skiër en snowboarder) neemt ons mee in zijn verkennende gedachten over de deelname door SnowPros.NL aan Interski 2019 (Pamporovo, Bulgarije). Kernwoorden voor de beoogde uitstraling: plezier, proud to be Dutch, u (Alpenlanden) heeft ons nodig en wij u. Nederlandse leraren bereiden wintersporters in eigen land goed voor op hun vakantie in de sneeuw. Op het gebied van sneeuwproductie, kunststof ondergronden en diversiteit aan banen (sneeuw, borstel, mat) hebben wij enorm veel ervaring, die de Alpenlanden meer en meer zelf ook nodig zullen hebben. 5,7 miljoen overnachtingen per jaar in Oostenrijk. 1 miljoen actieve wintersporters. De Nederlandse wintersportmarkt is groot. Er valt veel kennis te halen, te brengen en er valt veel ervaring op te doen tijdens Interski. En dus willen we met een zo groot mogelijke groep van sneeuwsportleraren gaan deelnemen aan het Interski congres 2019 in Pamporovo. Nadere info volgt.

2.       Ingekomen stukken

          De secretaris licht toe welke stukken zijn binnen gekomen.

3.       Notulen vorige ledenvergadering d.d. 26 augustus 2017

          De notulen van de ALV van 26 augustus 2017 worden goedgekeurd.

4.       Mededelingen

De statutenwijziging zoals door de ALV in augustus 2016 goed gekeurd is in behandeling en zal een dezer dagen worden afgewikkeld. Er zijn echter nog enige praktische suggesties door de notaris gedaan waarvoor de ALV formeel goedkeuring zal moeten worden gevraagd.

Te denken valt daarbij aan de mogelijkheid om een oproeping voor een ALV per e-mail te doen in plaats van per gewone post. Dit zal tijdens de volgende ALV op donderdag 8 maart 2018 te Amersfoort (Van der Valk) ter stemming worden gebracht.

Tijdens de Nieuwjaarsborrel te Utrecht op 13 januari 2018 zal de vereniging Rob Beukers en Frank Luiten voor hun jarenlange en tomeloze inzet voor de vereniging op feestelijke wijze bedanken. Rob liet al meteen weten dan waarschijnlijk in de sneeuw te staan :-).

Remco licht toe dat de website op dit moment versneld lijkt uit te gaan vallen doordat de technische basis inmiddels sterk verouderd is en updates of upgrades niet mogelijk zijn. Daarom is er in de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuwe website en het (zo mogelijk) versneld invoeren daarvan. De beslissing over welk pakket wordt één dezer dagen genomen.

5.       Financieel verslag over de jaren 2014, 2015* en stand van zaken jaarverslag 2016

De penningmeester licht nogmaals voor de aanwezigen de (wijze van en achtergronden betreffende de) totstandkoming van de gepresenteerde jaarcijfers 2014 en 2015 toe. Die jaarcijfers zijn reeds aanvaard/goedgekeurd door de ALV. Thans dient nog te worden beslist over de décharge van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid 2014 en 2015.  Tijdens de ALV van 26 augustus 2017 heeft Paul Otto met algemene stemmen de taak op zich genomen om de geschilpunten tussen de 2014 kascie-leden Remco en Tjeerd Terpstra te onderzoeken en de ALV daarover te informeren, met name vanwege een drietal door Tjeerd als mogelijke malversatie betitelde punten.

Paul Otto doet verslag. Hij heeft geen malversaties of onrechtmatigheden aangetroffen. Aan het bestuur wordt mee gegeven om kilometers op een eenduidige en toetsbare wijze te laten declareren. Paul geeft aan niet te adviseren over décharge maar uitsluitend te rapporteren zodat de ALV zelf kan besluiten.

Het voorstel tot décharge van het bestuur 2014 voor het over dat jaar gevoerde financiële beleid wordt vervolgens in stemming gebracht en unaniem aangenomen. Het bestuur dankt Paul voor zijn inzet, zijn gedegen onderzoek en zijn suggesties.

De penningmeester zal eerdaags Jasper van Bosveld Heinsius en Tjeerd Terpstra (beiden kascommissieleden 2015) uitnodigen voor de controle over 2015. De uitkomsten daarvan worden dan op de volgende ALV van 8 maart 2018 behandeld.

Vanwege de zeer intensieve bemoeienissen met betrekking tot de afwikkeling financiën 2014 heeft de penningmeester nog geen concept stukken over 2016 kunnen opstellen en presenteren. Ook dat wordt doorgeschoven naar de ALV van 8 maart 2018.

6.       Begroting 2018

De begroting 2018, toegespitst op de nader te ontwikkelen visie/missie zal worden behandeld zodra visie en missie duidelijk geformuleerd zijn. Het bestuur rekent erop dit op 8 maart 2018 te kunnen presenteren.

Met algemene stemmen wordt het voorstel van het bestuur tot handhaving van de huidige contributietarieven voor 2018 aangenomen.

7.       Verkiezing van het bestuur/benoeming commissieleden

Er zijn tal van personen/kandidaten benaderd en er is veel gesproken. De (stroperige) afwikkeling van de financiën (‘oud zeer’) en het ontbreken van een duidelijke visie/missie weerhoudt sommigen ervan om zich beschikbaar te stellen. Verdere gesprekken worden gevoerd. Vernieuwende inzichten blijven welkom.

 


8.       Rondvraag

Bas van den Brink vraagt of het mogelijk is om méér leden te trekken naar een ALV, bijvoorbeeld door een bijzondere spreker of presentatie te regelen.

Rob Beukers geeft aan hoe belangrijk het is dat je als slachtoffer van een ski-ongeluk goed wordt bijgestaan en dat er iemand om je heen is die helpt met het bepalen van de juiste stappen.

 

9.       Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om 22:00u. Aan de aanwezigen wordt nog een drankje aangeboden door het bestuur namens de vereniging.

Utrecht, 13 oktober 2017

Ph.A. de Koningh